Checklist ng mga kinakailangan

Bago ka mag-apply, mangyaring pag-isipan kung natutugunan ng iyong organisasyon at aplikasyon para sa gawad ang mga kinakailangang nakatakda sa ibaba. Magbibigay ng higit pang detalye sa panawagan para sa mga panukala. Further details are provided in the call for proposals.

    The International Fund for Public Interest Media is an independent fund made possible by the generous financial support of: