आवश्यकताहरूको जाँचसूची

तपाईंले आवेदन गर्नु अघि, कृपया विचार गर्नुहोस् कि तपाईंको संस्था र अनुदान आवेदनले तल सेट गरिएका आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्दछ। थप विवरणहरू प्रस्तावहरूको लागि कलमा प्रदान गरिएको छ।

    The International Fund for Public Interest Media is an independent fund made possible by the generous financial support of: