Mga Madalas Itanong

Mga layunin ng pagpopondo

Ang aming hamon ay higit na tungkol sa pagtiyak na makakapagpatuloy kaming pondohan ang aming pag-uulat sa kabila ng mga pinansiyal na kagipitan na hinaharap namin, kaysa sa pagbuo ng mga bagong aktibidad. Maaari ba kaming mag-apply para sa pagpopondo para ipagpatuloy ang aming mga kasalukuyang aktibidad?

Oo. Magiging kwalipikado kang mag-apply kung ang iyong aplikasyon para sa gawad ay para suportahan ang mga kasalukuyang aktibidad (kung naaayon ang mga aktibidad na ito sa mga layunin ng bukas na panawagang ito).


Kailangan bang saklawin ng aming aplikasyon ang lahat ng aktibidad na nakasaad sa panawagan para sa mga panukala?

Hindi. Hindi kailangang tugunan ang lahat ng halimbawang nakalarawan sa ilalim ng mga layunin para sa pagpopondong ito.


Nagbibigay kami ng mga serbisyo (o content, o mga serbisyo sa pagsusuri ng katotohanan (fact check), o mga solusyon sa teknolohiya) sa mga organisasyon ng media, pero hindi kami namamahagi ng impormasyon sa pangkalahatang publiko. Maaari pa rin ba kaming mag-apply para sa pagpopondo sa yugtong ito?

Hindi. Sa panawagan sa pagpopondong ito, limitado ang mga aplikante sa mga organisasyon ng media na namamahagi ng impormasyon sa pangkalahatang publiko. Ang mga panawagan sa pagpopondo sa hinaharap ay posibleng magsama ng mga organisasyong nagbibigay ng mga serbisyo sa mga organisasyon ng media.

Saklaw sa heograpiya

Maaari bang sumaklaw sa higit sa isang bansa ang isang aplikasyon para sa gawad?

Hindi namin inaasahang sumaklaw sa higit sa isang bansa ang mga aplikasyon para sa gawad, pero kung gayon, ang lahat ng bansa ay dapat nasa loob ng saklaw sa heograpiya.


Magbibigay ba ng mga gawad sa lahat ng bansang nakalista sa ilalim ng Saklaw sa heograpiya?

Hindi palagi. May limitadong dami ng pagpopondong available para sa unang panawagang ito. Inaasahan naming magkakaroon ang portfolio ng mga gawad ng mabuting saklaw sa mga bansang nakalista sa ilalim ng saklaw sa heograpiya, pero maaaring may ilang bansa kung saan walang gawad na mapipili sa unang panawagan.


Available ba ang mga gawad para sa mga pinagbabawalang media/ diaspora sa mga bansang nakalista sa ilalim ng saklaw sa heograpiya?

Depende. Hindi available ang mga gawad sa mga indibidwal, available lang ang mga iyon sa mga organisasyon ng media. Kung ang legal na entidad nag-a-apply para sa pagpopondo ay nakarehistro sa bansang iba sa bansa kung saan ibinibigay ang media para sa pampublikong interes, maaaring available ang mga gawad.  Susuriin ito ayon sa sitwasyon.

Laki ng gawad at kwalipikasyon

Mayroon bang minimum na laki ng gawad?

Wala. Walang minimum na laki ng gawad na tinukoy para sa panawagan sa pagpopondo na ito pero may kinakailangan na may minimum na taunang kita na $50,000 ang mga aplikante. Inaasahan naming ang karamihan sa mga aplikante ay may taunang kita na higit sa $50,000.


Tinutukoy ng mga tagubilin na ang gawad kada taon ay inaasahang nasa hanay na 10%-30% ng kasalukuyang taunang badyet. Kung ang aming aplikasyon ay mas mababa sa 10% o higit sa 30% ng aming kasalukuyang badyet, ituturing ba itong kwalipikado?

Oo. Ang hanay na ito ay indikasyon ng bilang. Isasaalang-alang namin ang mga aplikasyon para sa mas mabababa at mas matataas na bilang. Para sa mga porisyento ng gawad na higit sa 30%, inaasahang ipapaliwanag ng mga aplikante kung paano nila nilalayong bawasan ang panganib ng pagdepende sa iisang tagapondo.


Naghahatid ang aming organisasyon ng media para sa pampublikong interes bilang bahagi ng mas malawak na grupo ng mga serbisyo. Maaari pa rin ba kaming mag-apply para sa pagpopondo?

Oo. Pero dapat gamitin ang gawad para suportahan ang produksiyon ng pag-uulat para sa pampublikong interes at hindi para pondohan ang iba pang aktibidad.


Mangyaring magbigay ng halimbawa ng inaasahang ugnayan sa pagitan ng halaga ng gawad at kasalukuyang badyet. 

Sa Hakbang 1, aayusin mo ang hinihiling mong halaga ng gawad sa bawat taon. Kaya kung sa 2 taon ang iyong gawad, dapat mong hatiin ang halaga ng iyong gawad sa dalawa. Sa Hakbang 2, ikumpara ang average na taunang halaga ng gawad na ito sa iyong kasalukuyang badyet.

Inaasahang ang iyong kahilingan para sa taunang gawad ay nasa hanay na 10%-30% ng iyong kasalukuyang badyet.

Isang halimbawang ipinapakita ang mga hakbang:

Kahilingan para sa gawad: $150,000
Panahon ng gawad: 2 taon
Kasalukuyang badyet: $300,000

Hakbang 1: Kalkulahin ang average na taunang gawad

$150,000/2 taon = $75,000 bawat taon

Hakbang 2: Ikumpara sa kasalukuyang badyet

$75,000 kada gawad sa taon/$300,000 kasalukuyang badyet = 25%

Nasa loob ito ng inaasahang hanay (10%-30%).


Are national funds eligible for IFPIM funding?

Not through this initial call, but yes, we would love to hear from you to explore future IFPIM funding for national funds.

Proseso ng aplikasyon at pagpili

Maaari ko bang talakayin ang aking concept note sa isang miyembro ng pangkat ng IFPIM?

Hindi sa yugtong ito. Kung hindi natugunan ang iyong tanong dito, mangyaring ipadala ang iyong tanong bago ang Mayo 20 sa: opencall@ifpim.org at ilagay sa linya ng paksa ng iyong email ang ‘Question related to Funding Call 1’. Mangyaring tandaan na hindi kami tutugin sa mga indibidwal na email pero ia-update namin ang ‘mga madalas itanong’ sa panahon ng aplikasyon.


Sa aling wika ko dapat isumite ang aking concept note?

Kung komportable kang isumite ang iyong concept note sa Ingles, mangyaring gawin ito. Kung hindi, maaari kang magsumite sa alinman sa mga wika kung saan isinalin ang concept note.


Sino ang gumagawa ng mga desisyon tungkol sa kung aling mga organisasayon ang popondohan? Paano nakakaimpluwensiya ang iyong mga donor sa mga desisyong ito?

Ang IFPIM ay isang independiyenteng pondo. Gagawin ng pangkat sa pamamahala ng IFPIM ang mga desisyon sa pagpopondo. Hindi nakakaimpluwensiya ang mga donor sa mga desisyon sa pagpopondo.


Kailan ibibigay ang pagpopondo? Dapat ko bang isama ang gawad sa aking badyet para sa susunod na taon o para sa taong ito?

Ibibigay ang pagpopondo sa sandaling panahon pagkatapos pirmahan ang mga kasunduan sa gawad, pero maaaring dumepende ito sa mga hurisdiksiyon.


Kung hindi mapili ang aming organisasyon sa unang panawagan para sa pagpopondo na ito, maaari ba kaming mag-apply ulit sa mga panawagan sa pagpopondo sa hinaharap?

Oo. Kung mag-apply ka man o hindi para sa pagpopondo para sa unang panawagang ito, makakapag-apply ka para sa mga panawagan sa hinaharap, hangga’t natutugunan mo ang mga pamantayan para sa mga nasabing panawagan.


Isasapubliko ba ang gawad ng IFPIM sa aking organisasyon?

Bilang pangkalahatang tuntunin, ilalathala namin ang aming listahan ng mga binigyan ng gawad. Kung magdadala ito ng mga panganib (seguridad, politikal…) para sa iyong organisasyon, makikipag-usap kami sa iyo at maaari naming pagpasiyahang hindi gawing publiko ang impormasyon sa gawad.


Paano kung hindi matutugunan ng aming organisasyon ang takdang petsa para sa panawagang ito? 

Ito ay ang una lamang sa mga panawagan ng IFPIM. Kung interesado kang mag-apply sa hinaharap, ipadala sa amin ang iyong mga detalye sa opencall@ifpim.org.

The International Fund for Public Interest Media is an independent fund made possible by the generous financial support of: