Unang Panawagan sa Pagpopondo para sa Mga Panukala sa 2022

Ang International Fund for Public Interest Media (Internasyonal na Pondo sa Media para sa Pampublikong Interes, IFPIM) ay isang malakas at bagong inisyatiba ng maraming partido na idinisenyo para suportahan ang independiyenteng media sa pampublikong interes lalo na sa mga lugar na mababa at nasa katamtaman ang kita at para suportahan ang mga pangmatagalang solusyon sa sistema sa mga kasalukuyang kondisyon na pumipigil sa independiyenteng media na pondohan ang kanilang mga sarili.

Layon ng Pondo na labis na pataasin ang dami ng mga mapagkukunan na available para suportahan ang pamamahayag na mapagkakatiwalaan, etikal, at batay sa katotohanan, at magbigay-daan para makakilos ang media para sa demokrasya. Makikita ang higit pang detalye sa Pondo sa ifpim.org.

Nagkaroon ng malaking progreso sa pamamagitan ng onding ito, at bagaman nasa mga unang yugto pa lang ito ng pagtataguyod, nakakuha ito ng sapat na pagpopondo para ilunsad ang paunang maliit na panawagan para sa mga panukala. Ang panawagang ito para sa mga panukala ay ang una sa serye ng mga oportunidad sa pagpopondo.

Kahon 1 : Kahulugan ng Media para sa Pampublikong Interes

Tinutukoy ng IFPIM ang Media para sa Pampublikong Interes bilang media na:

 • malaya mula sa anumang censorship at independiyente;
 • umiiral para ipaalam sa mga publiko ang mga isyung humuhubog sa kanilang mga buhay sa mga paraang naglilingkod sa publiko sa halip na sa anumang politikal, komersyal o panggrupong interes;
 • nagbibigay-daan sa pampublikong debate at diyalogo sa lipunan; at
 • pinapanagot ang mga may kapangyarihan sa ngalan ng interes ng publiko.

Ipinapahiwatig nito ang pagtuon sa etikal at mapagkakatiwalaang media na kumikilos sa mga interes ng lahat ng tao sa buong lipunan, hindi lang ng mga may kapangyarihan o pera para bayaran o impluwensiyahan ang media. Ang media para sa pampublikong interes ay maaaring isang media na komersyal, pampublikong serbisyo o pangkomunidad at ipinapamahagi online, sa pamamagitan ng pag-broadcast o paglimbag, o iba pang paraan.

“Kung walang access sa mapagkakatiwalaan at independiyenteng pamamahayag, naiiwan sa kadiliman ang mga populasyon, nagiging tiwali ang mga pamahalaan at hindi magtatagal ay magiging huwad ang mga demokratikong institusyon.”

Mark Thompson at Maria Ressa

Mga Co-Chair, IFPIM

Layunin ng pagpopondong ito

Idinisenyo ang unang panawagan para sa pagpopondo na ito bilang bahagi ng pangmatagalang estratehiya para panatilihin at muling itaguyod ang media sa pampublikong interes sa panahon ng intensibong pressure sa ekonomiya nang may perspektibo para tiyakin ang patuloy na suporta sa pamamahayag sa pampublikong interes at pagpapalawak ng naaabot na audience at mga ugnayan.

Para sa unang panawagang ito, dapat na nauugnay ang mga aplikasyon para sa pagpopondo sa isa o higit pa sa mga sumusunod na layunin:

 • ang patuloy na produksiyon at pamamahagi ng media para sa pampublikong interes na nag-uulat para panatilihin ang tungkulin at epekto nito sa lipunan sa konteksto ng mga malubhang kondisyon ng merkado at kritikal na pangangailangan sa pagpopondo
 • ang pagpapaunlad ng mga determinadong pamamaraan sa pagtugon sa mga pagsubok sa maling impormasyon sa mga lipunan, kasama ang pagsubok sa mga bagong paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga audience at pakikipagtulungan sa iba pang kumikilos sa ecosystem ng media o sibil na lipunan
 • ang pagtaas ng naaabot na audience at pakikipag-ugnayan sa audience, kasama ang mga naglalayong tugunan ang mga pangangailangan ng mga audience na hindi gaanong napaglilingkuran
 • ang pagpapahusay ng representasyon ng lipunan sa ecosystem ng media kasama ang sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagkakaiba-iba sa newsroom at sa pamamagitan ng pagsaklaw sa mga isyu at komunidad na hindi gaanong iniuulat

Saklaw sa heograpiya

Sa unang panawagang ito, inaanyayahan ang mga concept note mula sa mga organisasyon ng media na may matatag na rekord sa pamamahayag para sa pampublikong interes sa mga bansang nakalista sa ibaba.

 • Sub-Saharan Africa: Ghana, Kenya, Niger, Senegal, Sierra-Leone, South Africa;
 • Middle East at North Africa: Lebanon, Tunisia;
 • Caribbean, Central at South America: Brazil, Colombia, Mexico;
 • Asia at Pacific: Afghanistan, Malaysia, Nepal, Philippines;
 • Eastern Europe: Georgia, Ukraine.

Dapat suportahan ng mga gawad ang media para sa pampublikong interes sa isa sa mga bansang nakalista sa itaas. Isasama sa mga panawagan sa hinaharap ang higit pang bansa na wala sa mga nakalista rito.

Laki ng gawad at kwalipikasyon

Halaga ng gawad: Ang mga gawad ay ibibigay sa tagal ng panahon na hanggang 2 taon. Inaasahan naming ang karamihan sa mga gawad ay nasa hanay ng $80,000 hanggang $350,000. Batid ng IFPIM ang kinakailangan na balansehin ang pangangailangan para sa kritikal na pagpopondo at ang mga panganib na nauugnay sa pagdepende sa iisang tagapondo. Sa pangkalahatan, ang halaga ng gawad kada taon ay inaasahang nasa hanay na 10% – 30% ng taunang badyet ng organisasyon.

Uri ng aplikante: Available lang ang mga gawad sa mga organisasyon sa media at hindi sa mga indibidwal o iba pang kumikilos sa ecosystem ng media para sa panawagan sa pagpopondo na ito. Tinutukoy ang mga organisasyon ng media bilang mga organisasyong may nakarehistrong legal na entidad na nakikibahagi sa pagbuo at pamamahagi ng impormasyon sa pangkalahatang publiko sa pamamagitan ng paraan ng malawakang komunikasyon.  Maaaring mag-apply para sa pagpopondong ito ang mga for-profit at not-for-profit na organisasyon ng media. Kailangang may mga kasalukuyang kita na hindi bababa sa $50,000 kada taon ang mga aplikante para makapag-apply. Inaasahan naming may higit sa $50,000 kada taon ang mga kita ng karamihan sa mga aplikante.

Kakailanganing ipakita ng mga aplikante na natutugunan nila ang kahulugan ng media para sa pampublikong interes ayon sa inilarawan sa Kahon 1. Hangga’t natutugunan nila ito, isasaalang-alang namin ang mga aplikasyon mula sa mga organisasyon ng media sa lahat ng: uri ng platform (parehong online at offline); naaabot at audience (mula sa pambansang media hanggang sa mga lokal at pangkomunidad na outlet); editoryal na perspektibo (pangkalahatan at mas espesyalisadong media); at antas ng maturidad ng organisasyon (matagal nang nakataguyod na media at mga mas bagong itinaguyod na outlet).

Aplikasyon at Proseso ng Pagpili

Ang mga organisasyong nais mag-apply para sa pagpopondo sa unang panawagang ito ay, sa unang pagkakataon, kailangang magsumite ng maikling concept note (humigit-kumulang 3 hanggang 4 na pahina) na inilalahad ang paglalarawan ng:

 • organisasyon ng aplikante, kasama ang pagiging tugma nito sa kahulugan ng IFPIM sa media para sa pampublikong interes; at
 • ano ang nais makamit ng aplikante sa pamamagitan ng pagpopondo ng IFPIM.

Maa-access ang mga form ng concept note sa pamamagitan ng pagsunod sa link na ito.

Available ang karagdagang impormasyon at gabay sa pamamagitan ng mga link sa ibaba, kung saan kasama ang ‘mga madalas itanong’. Kung hindi natugunan ang iyong tanong, mangyaring ipadala ang tanong mo bago ang Mayo 20 sa: opencall@ifpim.org at ilagay ang sumusunod na linya ng paksa sa iyong email ’Question related to Funding Call 1’ [Tanong na nauugnay sa Panawagan sa Pagpopondo 1]. Mangyaring tandaan na hindi kami tutugon sa mga indibidwal na email pero ia-update namin ang “mga madalas itanong” sa panahon ng proseso ng aplikasyon.

Isasaalang-alang ang mga concept note at isasama ang mga ito sa short list para sa higit pang konsiderasyon. Pagkatapos ay iimbitahan ang mga aplikanteng nasa short list para magbigay ng mas detalyadong panukala, kasama ang higit pang impormasyon tungkol sa pananalapi, inaasahang epekto at dokumentasyon para sa mga layunin ng angkop na pagtalima. Gagawin ang mga panghuling desisyon sa pagpopondo alinsunod sa mga pamantayan sa pagpili. Inaasahan naming mataas ang bilang ng mga aplikante para sa panawagang ito, kung saan limitadong bilang lamang ang magtatagumpay.

Lunes, Hunyo 13, 2022

Lunes, Hunyo 13, 2022

Deadline para sa pagsusumite ng mga concept note (hanggang 11:59pm GMT). Makakatanggap ang mga aplikante ng email na nagkukumpirmang natanggap namin ang iyong isinumite.

Lunes, Hulyo 11, 2022

Ipapaalam sa lahat ng aplikante ang resulta ng proseso ng paggawa ng short list. Ang lahat ng aplikante sa short list ay kakailanganing magsumite ng mas detalyadong panukala. Magbibigay ng higit pang gabay sa mga aplikante sa short list sa yugtong ito.

Lunes, Agosto 15, 2022

Deadline sa pagsusumite ng mga panukala ng mga aplikante sa short list (hanggang 11:59pm GMT).

Mula Huwebes, Setyembre 15, 2022

Pagpili ng unang set ng mga tagatanggap ng gawad bago lumipas ang Setyembre 15, at pagpili ng mga karagdagang tagatanggap ng gawad bago lumipas ang Nobyembre 15. Ipapaalam sa mga aplikanteng tinanggihan sa proseso ng pagpili ang resulta pagkatapos gawin ang desisyon. Gagabayan ang mga napiling aplikante sa yugto ng paggawa ng kasunduan. Ang pagbibigay ng mga pondo ay isasagawa pagkatapos pirmahan ang kasunduan sa gawad pero nakadepende sa mga hurisdiksiyon ang tumpak na timeline.

Kwalipikasyon at mga pamantayan sa pagpili

Nakabatay ang unang yugto ng aming proseso ng pagpili sa aming pagsusuri ng concept note ng mga aplikante, impormasyon ng organisasyon at rekord ng mga nakamit at isasaalang-alang namin ang mga sumusunod na pamantayan:

 • Pagtugon sa lahat ng pamantayan sa kwalipikasyon ayon sa nakatakda sa seksyong “laki ng gawad at kwalipikasyon”.
 • Integridad ng editoryal ng organisasyon, posibilidad na gumawa ng pamamahayag para sa pampublikong interes at paghanay sa aming kahulugan ng Media para sa Pampublikong Interes.
 • Rekord ng mga nakamit, kakayahan, at pagkakaiba-iba ng organisasyon at pangkat.
 • Potensiyal na epekto ng pagpopondo – kasama ang paghanay sa aming ipinapanukalang bisyon o mga aktibidad na may mga layunin ng panawagan sa pagpopondo na ito, at inaasahang epekto ng pagpopondo batay sa kahulugan ng aplikante ng kung ano ang magiging hitsura ng tagumpay.

Sa pangalawang yugto, susuriin ang mga panukala ng mga aplikanteng kasama sa short list, nang isinasaalang-alang ang potensiyal ng epekto, kalidad ng plano para makamit ang mga ipinanukalang layunin, mga pinansiyal na pangangailangan ng aplikante at ang paghahanay sa pagitan ng hiniling na pagpopondo at ng mga ipinanukalang layunin, kakayahan at dedikasyon ng pangkat para hikayatin ang katatagan at pag-unlad ng organisasyon, at pagtuon sa pagkatuto. Magbibigay ng higit pang detalye sa mga aplikanteng kasama sa short list pati na rin ang form para magsumite ng mga panukala.

Paano mag-apply

Kumpletuhin ang aming checklist ng mga kinakailangan at form ng concept note para mag-apply

Higit pang impormasyon at mababasa tungkol sa background

The International Fund for Public Interest Media is an independent fund made possible by the generous financial support of: